Bedrijfsfiche van FPC Antwerpen Gent

headerlogoantwerpengent

Geïnteresseerd in:

Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
Sociale/Maatschappelijke Wetenschappen, Gedragswetenschappen & Onderwijs/Letteren & Wijsbegeerte

Stand: Arteveldeforum - 88 


09 325 27 69

Bedrijfsactiviteiten

Voorstelling organisatie FPC Gent is een forensisch psychiatrische centrum. In dit behandelcentrum worden patiënten opgenomen, die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis. FPC Gent biedt plaats aan 264 mannelijke geïnterneerden. Ze hebben hoge nood aan beveiliging. De volledige behandeling van de patiënten binnen dit centrum is erop gericht de risicofactoren te verminderen en de kans op recidive te verkleinen. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënten op een veilige en verantwoorde manier terugkeren naar de maatschappij, hetzij naar een minder beveiligde omgeving. Onze waarden, onze cultuur Vanuit de forensisch psychiatrische benadering werken psychiaters, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen en ander (para)medisch personeel samen aan diagnostiek, behandeling, begeleiding en re-integratie van elke patiënt. Ook disciplines die bijdragen tot de behandeling van de patiënt zoals werk- en opleidingsmedewerkers, bewegingsagogen en bv. maatschappelijk werkers behoren tot het multidisciplinaire team. Alle ondersteunende activiteiten, zoals administratie en facilitaire diensten zijn in de werking van FPC Gent geïntegreerd en ondersteunend aan het behandelconcept. Dit sluit volledig aan bij de multidisciplinaire werking van beide centra. Het doel is om gezamenlijk de kwaliteit van zorg en het welzijn van de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Teams Omdat deskundige, elkaar respecterende teams kwaliteitsvolle en veilige zorg bieden, werken we in FPC Gent aan een organisatiecultuur waarin medewerkers onderling en in relatie tot de patiënten respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast hebben we vier kernwaarden benoemd: respect, teamwork, deskundigheid en veiligheid. Binnen FPC Gent is de begeleiding en bejegening gebaseerd op respect voor elkaar, eigen verantwoordelijkheid, medeverantwoordelijkheid voor anderen en zowel individuele als gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid. We werken in team en streven ernaar om steeds beter te worden. Welke functie je ook opneemt in FPC Gent, je krijgt er de ruimte om te groeien in en met de organisatie waarbij persoonlijke, professionele ontplooiing vooropstaat. Door in een goed uitgewerkt opleidingsplan te voorzien, wordt de deskundigheid van de medewerkers enerzijds bij opstart en anderzijds tijdens hun gehele loopbaan gewaarborgd. Zo krijgt elke starter een intensieve opleiding. Bovendien stimuleren wij het volgen van opleidingen die een verbreding en verdieping binnen de functie mogelijk maken. Gezien de specifieke setting waarin medewerkers van een forensisch psychiatrisch centrum aan de slag gaan, wordt bovendien extra aandacht besteed aan het ‘zorg dragen voor elkaar’. Sollicitatieprocedure en contactinformatie Na het toesturen van jouw motivatiebrief en cv wordt jouw kandidatuur gescreend. Indien jouw kandidatuur positief geëvalueerd wordt, word je uitgenodigd voor een eerste gesprek. Wij bieden kandidaten gelijkwaardige kansen. Daarom worden steeds alle weerhouden kandidaten gesproken vooraleer een finale beslissing tot aanwerving wordt genomen. Wie doorgaat naar een volgende ronde wordt uitgenodigd voor een tweede gesprek. Word je finaal weerhouden, dan wordt alles in het werk gesteld om snel tot een contractondertekening te komen. Vragen? Contacteer hr@fpcgent.be!

Toevoegen aan wishlist